Algemene voorwaarden Momo Estates

Bij Momo Estates willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze Gebruikers zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Momo Estates stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en voorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren. Momo Estates kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

 

Ondernemingsgegevens

Momo Estates BV
Straat: Poolspad 21
Stad: 8300 Knokke-Heist
Ondernemingsnummer: BE0670.700.461
GSM: +32 09 248 15 30
E-mailadres:  info@momo-estates.be
Website: www.momo-estates.be

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

De website van Momo Estates, een BV met maatschappelijke zetel te Poolspad 21, 8300 Knokke-Heist BTW BE0670.700.461, (hierna ‘Momo Estates’) biedt haar Gebruikers expertise aan om te participeren in buitenlandse vastgoedinvesteringen en begeleiden Gebruikers bij grondaankoop, vergunningsaanvraag, ontwikkeling en verkoop met een interne financiering.

Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden” of “AGV”) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van de website en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker”). Door de website te bezoeken gaat de Gebruiker akkoord dat hij of zij deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Gebruiker worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Momo Estates aanvaard zijn. Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van bepalingen van de AGV. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV onverlet.

 

Artikel 2. Inhoud

Momo Estates bepaalt grotendeels de inhoud van de website en draagt grote zorg voor de informatie erop. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de website zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Momo Estates behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

Momo Estates kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de website. Als gevolg hiervan, is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Momo Estates niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op de website verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van de website in strijd is met de wet, met de rechten van derden of met de goede zeden, moet de Gebruiker Momo Estates zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden. Elke download vanaf de website is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Momo Estates is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker.

Ondanks het feit dat de online vastgoedinvesteringen en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Momo Estates  niet. Momo Estates is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Momo Estates is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Momo Estates heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. 

 

Artikel 3. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Gebruiker te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de vastgoedinvesteringen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Momo Estates behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

 

Artikel 4. Werking van de website

Momo Estates neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van de website te waarborgen. Absolute werkingsgarantie kan echter niet geboden worden en daarom gaat het om een middelenverbintenis. Elk gebruik van de website is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Momo Estates is dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de website.

 

Artikel 5. Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Momo Estates BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Momo Estates om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Momo Estates BV, Poolspad 21 8300 Knokke-Heist gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Momo Estates  houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@momo-estates.be.

 

Artikel 6. Gebruik van cookies 

Voor meer informatie over welke type cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden en hoelang deze worden bewaard, verwijzen wij u graag door naar onze Cookiebeleid, te raadplegen op onze website. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 7. Links naar andere websites

De website kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Momo Estates en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Momo Estates heeft geen controle over externe websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij de website en kan Momo Estates niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. 

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

De structurering van de website en de teksten, grafieken, beelden, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. die toegankelijk zijn via de website, zijn eigendom van Momo Estates en worden beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door de website, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Momo Estates, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij op de website zijn aangeduid.

De Gebruiker van de website krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van de website en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen en te communiceren aan het publiek. Het is de Gebruiker verboden om op de website gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van de website kunnen wijzigen.

 

Artikel 9. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Momo Estates om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 10. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Momo Estates. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Momo Estates kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker de website gebruikte.

 

Artikel 11. Bewijs

De Gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12. Overige bepalingen

Momo Estates behoudt zich het recht voor om de website en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de AGV door de Gebruiker, behoudt Momo Estates zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, zoals het tijdelijk of permanent weigeren van toegang tot de website of de diensten. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen aansprakelijkheid voor Momo Estates met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van de AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval zal deze bepaling vervangen worden door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

 

Artikel 14. Contactgegevens

Momo Estates  BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 09 248 15 30, via e-mail op info@momo-estates.be of per post op het volgende adres Poolspad 21, 8300 Knokke-Heist. Eventuele vragen of klachten kunnen hieraan gericht worden.

Datum laatste aanpassing: 19 maart 2020

Als eerste de nieuwste panden zien?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

    Blijf op de hoogte via WhatsApp

    nl_NLDutch